NIPS Proceedingsβ

Yi Zhen

1 Paper

  • Co-Regularized Hashing for Multimodal Data (2012)