NIPS Proceedingsβ

Yangqiu Song

1 Paper

  • MetaGAN: An Adversarial Approach to Few-Shot Learning (2018)