NIPS Proceedingsβ

Shuai Zhang

1 Paper

  • A Tensorized Transformer for Language Modeling (2019)