NIPS Proceedingsβ

Christoforos Christoforou

1 Paper

  • Second Order Bilinear Discriminant Analysis for single trial EEG analysis (2007)